Zvornik Putevi

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

OGLAS 24. mart

Na osnovu članova   26. do 36., člana 39.  Zakona o radu kao  i članova 18. do 23. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  u AD „Zvornikputevi“   Zvornik broj: 1-01-2025/13 od 27.12.2013. godine, AD  „Zvornikputevi“ Zvornik raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA  NA ODREĐENO VRIJEME U

AD „ZVORNIKPUTEVI“ ZVORNIK

 

 

Radno mjesto:

 

 

1.Automehaničar prve grupe

2.Automehaničar druge grupe

 

 

 

1.Automehaničar prve grupe

 

Opis poslova i radnih zadataka

-Vrši popravku kvarova na motornim vozilima i građevinskim mašinama u radionici i na terenu,

-Redovno održava motorna vozila i građevinske mašine,

-Vrši pripreme za tehničke preglede motornih vozila i građevinskih mašina,

-Ispituje i utvrđuje ispravnost rada motornih vozila,

-Obavezan je da koristi sredstva zaštite na radu,

-Odgovoran je za kvalitet urađenih poslova,

-Obavezan je da čuva i održava radnu disciplinu u radionici,

-Radi na otklanjanju težih kvarova i generalnoj popravci motornih vozila i građevinskih mašina,

-Sa servisnim vozilom vrši popravke vozila i mašina i na terenu,

-Prije uključivanja u saobraćaj motornih vozila i vozila na motorni pogon vrši redovni pregled i svojim potpisom ovjerava ispravnost vozila,

-Radi i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Posebni uslovi:

-VKV/KV Automehaničar

-Dvije godine radnog iskustva

-Vozački ispit B kategorije.

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac

Radni odnos na određeno vrijeme.                   

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Radnik na radnom mjestu automehaničar prve grupe.

 

 

2.Automehaničar druge grupe

 

Opis poslova i radnih zadataka

-Obavlja sve poslove automehaničara i servisnog automehaničara na održavanju vozila i svih vrsta mašina, građevinskih i radnih,

-Vrši servis i remont svih motornih vozila i građevinskih mašina,

-Uz stručnu pomoć automehaničara prve grupe i šefa pogona mehaničke radionice obavlja i najsloženije poslove na održavanju i remontu vozila i mašina,

-Ispituje i utvrđuje ispravnost rada motornih vozila,

-Obavezan je da koristi sredstva zaštite na radu,

-Odgovoran je za kvalitet urađenih poslova,

-Obavezan je da čuva i održava radnu disciplinu u radionici,

-Sa servisnim vozilom vrši popravke vozila i mašina i na terenu,

-Prije uključivanja u saobraćaj motornih vozila i vozila na motorni pogon vrši redovni pregled,

-Radi i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Posebni ulovi:

-KV automehaničar

-jedna godina radnog iskustva

-vozački ispit B kategorije.

 

Broj izvršilaca :jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na određeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: radnik na radnom mjestu automehaničar druge grupe.

 

 

 

I.Opšti uslovi:

 

-navršenih 18 godina života;

-državljanstvo BiH i Republike Srpske;

– da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina i da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem;

-da je fizički i psihički sposoban  za obavljanje poslova ranog mjesta na koje se prijavljuje.

 

 

II.Uz prijavu na javni oglas za popunjavanje  radnih mjesta, kandidati su dužni dostaviti:

 

-uvjerenje o državljanstvu (  kopija originala ne starija od šest mjeseci);

-rodni list (kopija originala ne starija od šest mjeseci);

diploma o stečenoj stručnoj spremi (kopija originala ovjerena);

kopija vozačke dozvole;

-Original ili ovjerena kopija potvrde o radnom iskustvu u skladu sa posebnim uslovima koji su navedeni za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje.

 

 

Napomena:

 -Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzeti u razmatranje.

-Validnost dokumenata koji po ovom oglasu imaju ograničen rok trajanja, računa se danom prijema prijave kandidata.

-Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od strane suda, kao i ostale tražene dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

III.Postupak izbora:

 

 

Poslodavac imenuje Komisiju za izbor radnika koja razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja opštih i posebnih uslova, sprovodi postupak ispitivanja kandidata putem intervjua, te poslodavcu dostavnja listu uspješnih kandidata radi daljeg postupanja.

 

 

IV.Dostavljanje prijava

 

Prijave se mogu predati najkasnije trideset  dana od dana objave javnog oglasa na internet stranici AD „Zvornikputevi“ i oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje-kancelarija Zvornik.

 

                                                                                                        

                                                                                                             DIREKTOR

                                                                                                      VASIĆ JELENKO